Vergoedingen - DSW

Voor onderstaande producten heeft Worldwide Vision een overeenkomst met DSW.

Voor vragen kunt u ons bereiken op tel.: 013 528 56 66 of mail naar info@worldwidevision.nl

DSW

DSW - Partijen

Brailleschrijfmachines

Producten
Brailleschrijfmachines

Bruikleen/eigendom
Eigendom

Voorschrijver
Een voorschrift van een behandelend arts of regionale instelling is vereist voor een eerste verstrekking of bij wijziging van de medische indicatie.
Tijdens de intake wordt de vraag van de verzekerde functiegericht geïdentificeerd en beschreven zoals omschreven in de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg.
Er is geen voorafgaande toestemming (machtiging) van de verzekeraar vereist voor het leveren van hulpmiddelen voor visuele communicatie wanneer de indicatiestelling aan de wettelijk bepaalde richtlijnen voldoet en men het brailleschrift beheerst.

Procedure
Na beoordeling van uw aanvraag zal direct tot levering overgegaan worden wanneer deze aanvaag in orde is, bij twijfel over de aanvraag zal Worldwide Vision alsnog toestemming vragen bij de zorgverzekeraar.

Gebruikerstermijn
5 jaar  

Garantie
2 jaar  

Eigen risico
De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekend uw zorgverzekeraar de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar..

Vervanging
Bij vervanging (in principe niet eerder dan 5 jaar) hoeft er geen nieuwe medische indicatie te komen als deze al in het verzekerdendossier van Worldwide Vision is opgenomen of een akkoordverklaring bij de Zorgverzekeraar bekend is.
Er moet duidelijk vastliggen in het Verzekerdendossier waarom er een vervanging noodzakelijk is.

Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Daisyspeler / Webbox

Producten
Daisyspeler en Orion Webbox

Voorschrijver
De indicatie dient gesteld te worden door behandelend arts, logopedist, optometrist, orthoptist, zorgprofessional van een instelling die gespecialiseerd is in de revalidatie van blinden en slechtzienden of zorgprofessional van een multidisciplinair instituut dat gespecialiseerd is in de behandeling van dyslexie.

Medische indicaties:
De indicatie om in aanmerking te komen voor een daisy-speler, daisy-programmatuur of een Orion Webbox bestaat indien er sprake is van:
- een visuele handicap;
- dyslexie waarbij de behandeling van de dyslexie niet succesvol is gebleken;
- een motorische handicap waarbij de verzekerde niet in staat is een boek of tijdschrift te hanteren.

- Verzekerde is slechtziend en niet in staat een boek of tijdschrift te lezen met een eenvoudig optisch hulpmiddel
  zoals een leesbril.
- De verzekerde is motorisch gehandicapt en niet in staat een boek of tijdschrift te hanteren.
- De verzekerde is dyslectisch en behandeld door een multidisciplinair team maar deze behandeling is niet succesvol
  gebleken. Een algemene bekende dyslectieverklaring is dus niet voldoende.

U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de behandelend arts. De behandelend arts dient tevens op het voorschrift aan te geven welke beperkingen er zijn en welke voorziening gewenst is. Hierbij gelden de volgende richtlijnen:
- Er moet duidelijk worden omschreven in welke vorm u visueel gehandicapt bent. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en eventueel de restvisus. Een restvisus van 0,4 of minder is akkoord.
- Bij motorische beperkingen moet duidelijk zijn aangegeven wat de functionele problemen zijn t.a.v. hand en armfunctie.

Bijzonderheden
Verzekerden met een beperking in de visuele perceptie (bv hemianopsie, gezichtsveldbeperking) komen niet automatisch in aanmerking voor vergoeding van een daisyspeler / software. Deze aanvragen zullen beoordeeld worden door de paramedisch adviseur van de Zorgverzekeraar en dienen daarom aangevraagd te worden bij de Zorgverzekeraar zoals ook de aanvragen voor motorisch gehandicapten en dyslectici.

In geval van dyslexie dient bij de aanvraag een verklaring van GZ-psycholoog of orthopedagoog aangeleverd te zijn met minimaal de volgende zaken:
1. Er is sprake van dyslexie, eventueel met aanvullende informatie over de mate van beperking (technisch en begrijpend  lezen, spellen, strategisch schrijven, structureren, talen, informatieverwerking, etc.)
2. Het kind is behandeld in de zorg (dus buiten het onderwijs), volgens de behandelrichtlijnen van het CVZ rapport "Dyslexie van zorg verzekerd?"
3. De behandeling is gestaakt c.q. niet succesvol gebleken; er is geen verdere vooruitgang meer te verwachten (=verklaring van uitbehandeling). 4. De Daisyspeler wordt aanbevolen als zinnig en doelmatig hulpmiddel en is bedoeld voor gebruik in de thuissituatie.

In gevallen waarin duidelijk is dat daisyspeler hoofdzakelijk voor onderwijsdoeleinden wordt aangevraagd – en niet hoofdzakelijk voor een ander doel, zoals bijvoorbeeld om thuis boeken te lezen die passen in de interessewereld van verzekerde – moet de aanvraag worden afgewezen op de grond dat de verstrekking van een daisyspeler als leermiddel tot het domein van de wet REA behoort.

Bruikleen/eigendom
Eigendom

Eigen risico
De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekent uw zorgverzekeraar de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Aanvraag
De aanvraag kan direct aan Worldwide Vision worden gezonden.

Note: Kosten voor vervanging van batterijen en/of oplaadapparatuur worden niet vergoed.

Gebruikerstermijn
5 jaar

Garantie
2 jaar

Vervanging
Bij vervanging (in principe niet eerder dan 5 jaar) hoeft er geen nieuwe medische indicatie te komen als deze al in het verzekerdendossier van Worldwide Vision is opgenomen of een akkoordverklaring bij de Zorgverzekeraar bekend is.
Er moet duidelijk vastliggen in het Verzekerdendossier waarom er een vervanging noodzakelijk is.
Hierbij wordt gekeken naar de bruikbare daisy functionaliteit en niet naar mogelijke nieuwe technische ontwikkelingen. Dit laatste is geen reden voor vergoeding van de vervanging en komt voor rekening van de Verzekerde zelf.
Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Hulpmiddel voor gesproken TV-ondertiteling

Producten
Go-box

Voorschrijver
De indicatie dient gesteld te worden door behandelend arts, of zorgprofessional van een instelling die gespecialiseerd is in de revalidatie van blinden en slechtzienden.

Medische indicaties:

Verzekerde dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de behandelend arts. De behandelend arts dient tevens op het voorschrift aan te geven welke beperkingen er zijn en welke voorziening gewenst is.
Hierbij gelden de volgende richtlijnen:
Er moet duidelijk worden omschreven in welke vorm de Verzekerde visueel gehandicapt is.
Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en eventueel de restvisus. Een restvisus van 0,4 of minder is akkoord.aan Worldwide Vision worden gezonden.
Wij beoordelen de aanvraag naar het protocol van de verzekeraar.

Bruikleen/eigendom
De Go-box wordt in eigendom verstrekt.

Eigen risico
De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekend uw zorgverzekeraar de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Aanvraag
De aanvraag kan direct aan Worldwide Vision worden gezonden.

Gebruikerstermijn
5 jaar

Garantie
2 jaar

Vervanging
Bij vervanging (in principe niet eerder dan 5 jaar) hoeft er geen nieuwe medische indicatie te komen als deze al in het verzekerdendossier van Worldwide Vision is opgenomen of een akkoordverklaring bij de Zorgverzekeraar bekend is.
Er moet duidelijk vastliggen in het Verzekerdendossier waarom er een vervanging noodzakelijk is.
Hierbij wordt gekeken naar de bruikbare functionaliteit en niet naar mogelijke nieuwe technische ontwikkelingen. Dit laatste is geen reden voor vergoeding van de vervanging en komt voor rekening van de Verzekerde zelf.
Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Memorecorders

Producten
Memorecorders

Bruikleen/eigendom
Eigendom

Voorschrijver
De indicatie dient gesteld te worden door de behandelend arts, optometrist, orthoptist of zorgprofessional van een instelling die gespecialiseerd is in de revalidatie van blinden en slechtzienden.

Documentatie
Een memorecorder heeft de functie van een (zak)agenda of aantekenboekje en wordt gebruikt voor het maken van aantekeningen of voor het vastleggen van gegevens. Voor de visueel gehandicapte is de memorecorder een alternatief voor het schriftelijk vastleggen van het gesproken woord of het maken van een notitie.
De indicatie om in aanmerking te komen voor een memorecorder bestaat indien er sprake is van:
- een visuele handicap én
- onvoldoende beheersing van het brailleschrift.

Procedure
De aanvraag voor vergoeding, voorzien van indicatie en motivatie kan direct aan Worldwide Vision worden gezonden. Wij beoordelen de aanvraag naar het protocol van uw verzekeraar en zullen tot levering overgaan als dit in orde is.

Eigen risico
De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekend uw zorgverzekeraar de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Gebruikerstermijn
5 jaar

Garantie
2 jaar

Aanvraag
De aanvraag kan direct aan Worldwide Vision worden gezonden.

Note: Kosten voor vervanging van batterijen en/of oplaadapparatuur worden niet vergoed.

Vervanging
Bij vervanging (in principe niet eerder dan 5 jaar) hoeft er geen nieuwe medische indicatie te komen als deze al in het verzekerdendossier van Worldwide Vision is opgenomen of een akkoordverklaring bij de Zorgverzekeraar bekend is.
Er moet duidelijk vastliggen in het Verzekerdendossier waarom er een vervanging noodzakelijk is.
Hierbij wordt gekeken naar de bruikbare daisy functionaliteit en niet naar mogelijke nieuwe technische ontwikkelingen. Dit laatste is geen reden voor vergoeding van de vervanging en komt voor rekening van de Verzekerde zelf.
Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Taststokken

Producten
Taststokken

Bruikleen/eigendom
Eigendom

Voorschrijver
De indicatie voor de eerste verstrekking van een blindentaststok dient gesteld te worden door de behandelend arts, optometrist, orthoptist of zorgprofessional van een instelling die gespecialiseerd is in de revalidatie van blinden en slechtzienden.

De indicatie om in aanmerking te komen voor een blindentaststok bestaat indien er sprake is van een visuele handicap waarbij de verzekerde voor de mobiliteit is aangewezen op het gebruik van deze voorziening.

Documentatie
In het medisch rapport moet duidelijk omschreven zijn in welke vorm de verzekerde visueel gehandicapt is. Dit door middel van een uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en een medische indicatie voor de noodzaak van het hulpmiddel.  

Procedure
Aanvraag opsturen naar Worldwide Vision, Worldwide Vision beoordeelt de aanvraag naar de richtlijnen van uw verzekeraar.
Voor speciale lichtgewicht taststokken dient een extra motivatie met medische noodzaak te worden aangeleverd.

Eigen risico
De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekend uw zorgverzekeraar de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Gebruikerstermijn
3 jaar  

Vervanging
Voor een vervangende taststok na de gebruikerstermijn van 3 jaar is geen voorschrift meer noodzakelijk indien de medische gegevens bekend zijn bij Worldwide Vision. Bij een herhalingsverstrekking binnen de gemiddelde gebruikstermijn van 3 jaar dient toestemming te worden aangevraagd bij de verzekeraar, vergezeld van een offerte met een schriftelijke motivatie waarom vervanging binnen de gemiddelde gebruikstermijn noodzakelijk is. Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.  

Aanvraag
Aanvraag direct aan Worldwide Vision zenden  

Kosten
Kosten voor extra stokpunten komen voor rekening van de verzekerde.

Voorleesapparaten

Producten
Voorleesapparaten

Bruikleen/eigendom
Eigendom

Voorschrijver
Een voorschrift van een behandelend arts of regionale instelling is vereist voor een eerste verstrekking of bij wijziging van de medische indicatie.
Tijdens de intake wordt de vraag van de verzekerde functiegericht geïdentificeerd en beschreven zoals omschreven in de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg.
Er is voorafgaande toestemming (machtiging) van de verzekeraar vereist voor het leveren van hulpmiddelen voor visuele communicatie.
Worldwide Vision dient de aanvraag in bij de verzekeraar
Het hulpmiddel wordt geleverd als de aanvraag is goedgekeurd door de verzekeraar.

Procedure
Na beoordeling van uw aanvraag door uw zorgverzekeraar zal er bij goedkeuring een machtiging worden verstrekt zodat tot levering kan worden overgegaan.  

Gebruikerstermijn
5 jaar  

Garantie
2 jaar  

Eigen risico
De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekent uw zorgverzekeraar de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Vervanging
Bij vervanging (in principe niet eerder dan 5 jaar) hoeft er geen nieuwe medische indicatie te komen als deze al in het verzekerdendossier van Worldwide Vision is opgenomen of een akkoordverklaring bij de Zorgverzekeraar bekend is.
Er moet duidelijk vastliggen in het Verzekerdendossier waarom er een vervanging noodzakelijk is.

Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.