Vergoedingen - Ditzo ASR - Voorleesapparaten

Producten
Voorleesapparaten

Bruikleen/eigendom
Eigendom

Voorschrijver
Een voorschrift van een behandelend arts of regionale instelling is vereist voor een eerste verstrekking of bij wijziging van de medische indicatie.
Tijdens de intake wordt de vraag van de verzekerde functiegericht geïdentificeerd en beschreven zoals omschreven in de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg.
Er is voorafgaande toestemming (machtiging) van de verzekeraar vereist voor het leveren van hulpmiddelen voor visuele communicatie.
Worldwide Vision dient de aanvraag in bij de verzekeraar
Het hulpmiddel wordt geleverd als de aanvraag is goedgekeurd door de verzekeraar.

Procedure
Na beoordeling van uw aanvraag door uw zorgverzekeraar zal er bij goedkeuring een machtiging worden verstrekt zodat tot levering kan worden overgegaan.  

Gebruikerstermijn
5 jaar  

Garantie
2 jaar  

Eigen risico
De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekent uw zorgverzekeraar de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Vervanging
Bij vervanging (in principe niet eerder dan 5 jaar) hoeft er geen nieuwe medische indicatie te komen als deze al in het verzekerdendossier van Worldwide Vision is opgenomen of een akkoordverklaring bij de Zorgverzekeraar bekend is.
Er moet duidelijk vastliggen in het Verzekerdendossier waarom er een vervanging noodzakelijk is.

Problemen/klachten kunnen direct worden doorgegeven aan Worldwide Vision via telefoonnummer 013 528 56 66. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.