Vergoedingen - Achmea - I-Cane Mobilo taststok met voelpijl en navigatie

Producten
I-Cane Mobilo taststok met voelpijl en navigatie

Bruikleen/eigendom
Eigendom  

Voorschrijver
- Behandelend (oog)arts.
- Erkend instituut voor blinden en slechtzienden (Visio, Bartimeus).  

Documentatie
Er dient vooraf een machtiging aangevraagd te worden bij Achmea. Daartoe stuurt u een motivatie van de voorschrijver (behandelend arts of regionale instelling blinden en slechtzienden) en een functionele onderbouwing
aan Worldwide Vision, wij zullen de aanvraag dan voor u bij de zorgverzekeraar neerleggen en indien er een machitging (goedkeuring) wordt ontvangen mag de I-Cane geleverd worden.
· Er dient een onderbouwing te zijn van de nut en noodzaak van de behoefte t.a.v. oriëntatie en mobiliteit en het
  herwinnen en of behouden van de zelfstandigheid van verzekerde in de maatschappij.  

Procedure
· De I Cane kan alleen worden ingezet indien het hier gaat om een vervangend hulpmiddel ten opzichte van de
  huidige hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie.
· Een verzekerde is redelijkerwijs aangewezen op een I Cane, indien deze een substantiële bijdrage levert aan de
  mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijk verkeer van een verzekerde die blind is of dusdanig slechtziend dat
  hij hierop is aangewezen. Daarnaast dient te zijn aangetoond dat een blinden taststok en/of blindengeleidehond
  voor verzekerde niet het meest adequate hulpmiddel is.
· De toekomstige I Cane gebruiker dient een ervaren taststokloper te zijn.  

Gebruikerstermijn
5 jaar  

Garantie
2 jaar  

Vervanging
Vervanging/herstel kan alleen op aanvraag, voorzien van onderbouwing en offerte. Na goedkeuring van Achmea kan dit worden uitgevoerd.  

Aanvraag
Machtiging noodzakelijk  

Bijzonderheden
De verzekerde draagt zelf zorg voor een juiste Apple Smartphone versie en een bijbehorend telefoon
abonnement met mogelijkheid voor dataverkeer.
Kosten voor normaal gebruik, zoals bijvoorbeeld doppen e.d., komen voor rekening van de verzekerde